Odulphus en privacy

Privacyverklaring:

HBV Odulphus gaat zorgvuldig met de gegevens van de leden om. Nooit zullen wij privé gegevens delen met commerciële partijen.

Onze leden worden aangemeld bij de NNHF (Noord Nederlandse Handboog Federatie), de NNHF gaat zorgvuldig met deze gegevens om, zie hiervoor ook de privacyverklaring op de site van de NNHF (www.nnhf.nl).

Waarvoor dient de door Odulphus gevraagde gegevens op het inschrijf formulier:

 

  1. naam, adres en woonplaats (voor de ledenadministratie en contributienota’s)
  2. geboortedatum (om te kunnen bepalen of het lid onder het jeugd of volwassenen tarief valt)
  3. emailadres en telefoonnummer (om contact met de leden te kunnen onderhouden)

 

Alle oud leden kunnen de club verzoeken hun gegevens te wissen.
Hiervoor dient een mail gestuurd te worden naar het secretariaat: 
odulphus-hbs at hotmail.com

 


Voor de volledigheid hieronder ook de verklaring van de NNHF:

Privacyverklaring Noord Nederlandse Handboog Federatie NNHF, 5 mei 2016
De NNHF en privacy
De NNHF gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij van je heeft omdat je bij onze vereniging lid bent of deelneemt aan wedstrijden. Om duidelijkheid te geven over wat de NNHF doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld.
De Noord Nederland Handboog Federatie NNHF is verantwoordelijke zoals benoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Omdat NNHF een vereniging is (sportbond) hoeft zij geen melding te doen van haar verwerking van persoonsgegevens1. Dat neemt niet weg dat wij uiteraard volgens de wet met uw gegevens omgaan.
Waarvoor gebruikt de NNHF jouw gegevens?
De NNHF gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het afgeven van een NNHF nummer om deel te kunnen nemen aan wedstrijden
b. Voor de opgave van het aantal leden t.b.v. de Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor Verenigingen welke is afgesloten voor alle NNHF leden om de wettelijke risicoaansprakelijkheid tijdens wedstrijden te kunnen waarborgen.
c. Het indelen in boogklassen op basis van leeftijd
d. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie van de aangesloten NNHF verenigingen.
e. Vastleggen, verstrekken en analyseren van statistische gegevens zoals hoeveelheid wedstrijden, scores, ledenverloop.
f. Het publiceren van wedstrijduitslagen op de website NNHF.nl.
Welke gegevens heeft de NNHF van jou?
Wij hebben de volgende gegevens van jou:
 Initialen, voornaam en achternaam, geslacht en geboortedatum
 Het NNHF lidmaatschapsnummer
 Lidmaatschapsgegevens zoals start- en einddatum lidmaatschap
 Vermelding privacy, wanneer je niet wenst dat bij het opvragen van correcte wedstrijdnummers door aangesloten NNHF verenigingen en in wedstrijduitslagen je naam vermeldt wordt.
Wat doen we met je gegevens en wat niet?
Wel
 Wij hebben bij de NNHF een ledenlijst met gegevens. De ledengegevens worden aangeleverd door de handboogschietvereniging waarbij je bent aangesloten. De gegevens worden in een beveiligd programma bijgehouden door de ledenadministratie van de NNHF.
 We gebruiken je naam en geboortedatum voor het indelen in de verschillende wedstrijdklassen.
 We gebruiken je naam en wedstrijdnummer voor publicatie van wedstrijduitslagen op onze website, tenzij je hebt aangegeven je naam geheim te willen houden voor publicatie. Dan wordt alleen het NNHF nummer gepubliceerd.
1 Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel 3
 De aangesloten NNHF verenigingen die wedstrijden organiseren kunnen t.b.v. controle van de
NNHF nummers van de deelnemers, naam en NNHF nummer opvragen in een beveiligde web
omgeving, via een inlog met gebruikersnaam en wachtwoord op de NNHF.nl site. Van leden die
hebben aangegeven dat hun naam geheim moeten blijven, kan alleen een nummer worden
opgevraagd.
Niet
 Wij leggen geen cookies vast via onze website en plaatsen geen ledengegevens op de website.
 NNHF kent een ‘Mijn omgeving’. Wij delen je gegevens niet met andere partijen dan de
aangesloten NNHF verenigingen voor controle van de wedstrijddeelname of zoals wettelijk
verplicht met politie/justitie.
 Wij verkopen je gegevens niet.
 Wij leggen geen gezondheidsgegevens vast.
 De NNHF maakt voor haar werkzaamheden geen gebruik van derden.
Beveiliging van digitale gegevens
 Persoonsgegevens worden niet opgeslagen in de cloud. Mutaties worden vanuit de beveiligde
web omgeving rechtstreeks gemaild naar de ledenadministratie. Vervolgens worden ze in een
beveiligde spreadsheet opgeslagen, welke uitsluitend toegankelijk is voor de persoon die
namens de NNHF bevoegd is deze gegevens vast te leggen.
 De NNHF maakt gebruik van e-mailadressen met de toevoeging @nnhf.nl
Rechten
Wijzigingen in persoonsgegevens worden door de handboogschietvereniging waar je lid van bent
doorgegeven aan de NNHF.
Wil je weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd neem dan contact op met de
ledenadministratie van de NNHF. Mochten de gegevens onjuist zijn dan passen wij ze aan.
Mocht je je gegevens willen verwijderen, dan kan dat alleen als je geen actief lid meer bent vanwege
de contributieverplichting.
Overige
Op onze website staan verwijzingen naar sites van aangesloten verenigingen, de NNHF staat niet in
voor de veiligheid van deze sites.